внутрішні нормативні документи

Стратегія

розвитку Дніпровського державного медичного університетуВведено в дію наказом ректора від 24.03.202238-ОД

Положення 

про вчену раду факультету ДДМУ
 Введено в дію наказом ректора від 23.09.2021 № 145-ОД

Положення 

про порядок проведення атестації випускників ОПП "Фармація, промислова фармація у формі ОСП(К)І в ДДМУ "

Введено в дію наказом ректора від 23.09.2021 № 145-ОД

Положення 

про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті 

у ДДМУ 

Введено в дію наказом ректора від 27.10.2022140-ОД

Положення 

про рейтингову оцінку діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 25.11.2021 № 173 - ОД

Положення

про гаранта освітньої програми у ДДМУ
Введено в дію наказом ректора від 25.11.2021173 - ОД

Правила

 внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти ДДМУ


Затверджено конференцією трудового колективу 

 25.01.2022, протокол № 1

Організація, планування та облік роботи кафедри 

ДЗ "Дніпропетровська медична академія

МОЗ України"


Затверджено вченою радою 26.12.2012, протокол № 6

Положення 

про рейтинговий розподіл на інтернатуру у 2022 році
Введено в дію наказом ректора від 28.04.202247-ОД

Положення 

про освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти у ДДМУВведено в дію наказом ректора від 24.03.202238-ОД

Положення 

про соціологічне дослідження (анонімне анкетування) в ДЗ

 "Дніпропетровська медична академія  МОЗ  України"

Затверджено вченою радою 29.03.2018, протокол № 7

Положення

 про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у  ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 30.08.2022100-ОД

Положення про організацію та порядок атестації випускників ОПП "Фізична терапія, ерготерапія" бакалаврського рівня  за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" 

Введено в дію наказом ректора від 28.12.2020193-ОД

Положення про порядок та умови вибору здобувачами ї освіти, які навчаються у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗУ" вибіркових дисциплін

Введено в дію наказом ректора від 27.09.2018 200-ОД

Положення 

про організацію освітнього процесу у Дніпровському державному медичному університеті


Введено в дію наказом ректора від 21.06.202264-ОД

Положення 

про порядок реалізації права на акдемічну мобільність у 

 Дніпровському державному медичному університеті

Введено в дію наказом ректора від 21.06.202264-ОД

Положення 

про організацію та порядок ЄДКІ Етап ІІ ОПП "Стоматологія" 

за спеціальністю 

221 "Стоматологія" 

Введено в дію наказом ректора від 27.05.202194-ОД

Положення 

про деканат 

ДЗ "Дніпропетровська медична академія" 

МОЗ   України


Введено в дію наказом ректора від 08.11.2016 № 184-ОД

Положення 

про порядок створення та організацію роботи ЕК з атестації здобувачів вищої освіти у ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 27.12.2018 № 275-ОД

Положення 

про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому у ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 30.08.2022100-ОД

Порядок 

розроблення та затвердження внутрішніх нормативних документів з питань організації освітньої діяльності у ДДМУ 

Введено в дію наказом ректора від 28.12.2021 № 203 - ОД

Положення 

про систему забезпечення якості вищої освіти

 та освітньої діяльності ДДМУ


 Введено в дію наказом ректора від 01.12.2022154-ОД

Положення 

про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ДДМУВведено в дію наказом ректора від 19.01.2023 № 13-ОД

Положення 

про комісію з переведення та поновлення на навчання здобувачів вищої освіти 

у ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 24.03.202238-ОД

Положення 

про порядок формування рейтингу успішності студдентів для призначення академічної стипендії


Затверджено вченою радою 24.05.2017, протокол № 10

Положення 

про порядок ведення первинної документації щодо наукових медико-біологічних досліджень у

ДЗ "ДМА" МОЗ   України

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення

про організацію

безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоровя


Введено в дію наказом ректора від 28.12.2021 № 203 - ОД

Положення 

про факультет

ДЗ "Дніпропетровська медична академія"  

МОЗ  України


Введено в дію наказом ректора від 08.11.2016 № 184-ОД

Положення 

про попередження і боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями у ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 30.08.2022100-ОД

Положення 

про порядок призначення 

та виплати соціальних стипендій студентам

  ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 30.08.2022 № 100-ОД

Положення про ЕК щодо проведення наукової, науково-технічної експертизи та перевірки відповідності щодо ЗУ "Про доступ до публічної інформації" 

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення 

про заочну форму навчання за спеціальністю

 226 "Фармація, промислова фармація" у ДДМУВведено в дію наказом ректора від 23.09.2021 № 145-ОД

Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров'я


Введено в дію наказом ректора від 28.12..2021 № 203 - ОД

Положення про порядок фінансування, реєстрації, бухгалтерського обліку, утримання та списання охоронних документів на право інтелектуальної власності 

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення 

про організацію та порядок проведення ОСП(К)І для здобувачів ступеня магістра спеціальності 222 "Медицина"


Введено в дію наказом ректора від 28.04.2022 № 47-ОД

Положення 

про моніторинг якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у ДДМУ
Введено в дію наказом ректора від 01.12.2022 № 154-ОД

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і викоритсання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг

Введено в дію наказом ректора від 28.12.2021 № 203 - ОД

Положення 

про оцінювання заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медициниВведено в дію наказом ректора від 28.12.2021 № 203 - ОД

Положення 

про організацію та порядок проведення атестації випускників ДДМУ зі спеціальності "Медицина" для другого (магістерського) рівня вищої освіти 

у 2022 році


Введено в дію наказом ректора від 28.04.202247-ОД

Положення 

про організацію та порядок проведення атестації випускників ДДМУ зі спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 2022 р. 


Введено в дію наказом ректора від 28.04.2022 № 47-ОД

Положення

 про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення

 і переведення, надання академічної відпустки здобувачів вищої освіти

 у ДДМУ


Введено в дію наказом ректора від 28.12.2021203-ОД

Порядок 

планування, фінансування, матеріального забезпечення та виконання лабораторних досліджень на базі НДІ МБП при підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів 


Затвердежно ректором

26.12.2019

Положення

 про інтернатуру
Введено в дію наказом ректора від 01.12.2022 154 - ОД

Положення

 про присвоєння звання "Запрошений професор ДДМУ"


Введено в дію наказом ректора від 01.12.2022 № 154 - ОД