внутрішні нормативні документи

Концепція

освітньої діяльності ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" на період 2020-2024 рр.


Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019280-ОД

Організація, планування та облік роботи кафедри

ДЗ "Дніпропетровська медична академія

МОЗ України"


Затверджено вченою радою 26.12.2012, протокол № 6

Положення

про порядок проведення атестації випускників ОПП "Фармація, промислова фармація у формі ОСП(К)І

в ДДМУ "

Введено в дію наказом ректора від 23.09.2021 № 145-ОД

Положення

про академічну доброчесність у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"


Введено в дію наказом ректора від 27.12.2018 № 275-ОД

Положення

про соціологічне дослідження (анонімне анкетування) в ДЗ

"Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Затверджено вченою радою 29.03.2018, протокол № 7

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення про організацію та порядок атестації випускників ОПП "Фізична терапія, ерготерапія" бакалаврського рівня за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія"

Введено в дію наказом ректора від 28.12.2020193-ОД

Положення про порядок та умови вибору здобувачами ї освіти, які навчаються у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" вибіркових дисциплін

Введено в дію наказом ректора від 27.09.2018 200-ОД

Положення

про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті

у ДДМУ

Введено в дію наказом ректора від 29.03.2021 № 59-ОД

Положення про виконання здобувачами вищої освіти вимог організації освітнього процесу у ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України"

Введено в дію наказом ректора від 28.03.2019 № 52-ОД

Положення

про вчену раду факультету ДДМУВведено в дію наказом ректора від 23.09.2021 № 145-ОД

Положення

про деканат

ДЗ "Дніпропетровська медична академія"

МОЗ України


Введено в дію наказом ректора від 08.11.2016 № 184-ОД

Положення про порядок створення та організацію роботи ЕК з атестації здобувачів вищої освіти у ДЗ

"Дніпропетровська медична академія" МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 27.12.2018 № 275-ОД

Положення про організацію та порядок ЄДКІ Етап ІІ ОПП "Стоматологія" другого (магістерського) рівня підготови за спеціальністю 221 "Стоматологія"

Введено в дію наказом ректора від 27.05.202194-ОД

Положення

про організацію освітнього процесу у ДЗ "Дніпропетровська медична академія"

МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 28.12.2020193-ОД

Положення

про освітньо-професійні та освітньо-наукові програми підготовки здобувачів у ДЗ

"Дніпропетровська медична академія" МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 27.12.2018 № 275-ОД

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників ДЗ

"Дніпропетровська медична академія" МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 20.10.2017 № 194-ОД

Положення

про порядок реалізації права на акдемічну мобільність у ДЗ

"Дніпропетровська медична академія" МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення

про порядок формування рейтингу успішності студдентів для призначення академічної стипендії


Затверджено вченою радою 24.05.2017, протокол № 10

Положення

про процедуру розгляду заяв, скарг, пропозицій студентів у ДЗ

"Дніпропетровська медична академія" МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 27.12.2018 № 275-ОД

Положення

про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ДЗ

"Дніпропетровська медична академія" МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 27.12.2018 № 275-ОД

Положення

про факультет

ДЗ "Дніпропетровська медична академія"

МОЗ України


Введено в дію наказом ректора від 08.11.2016 № 184-ОД

Положення

про попередження і боротьбу з дискримінацією та сексуальними домаганнями в ДЗ "Дніпропетровська медична академія" МОЗУ

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін у ДЗ "Дніпропетровська медична академія" МОЗ України


Введено в дію наказом ректора від 28.03.2019 № 52-ОД

Положення про ЕК щодо проведення наукової, науково-технічної експертизи та перевірки відповідності щодо ЗУ "Про доступ до публічної інформації"

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення про заочну форму навчання за спеціальністю 226 "Фармація, промислова фармація" у ДЗ "Дніпропетровська медична академія" МОЗ України

Введено в дію наказом ректора від 23.09.2021 № 145-ОД

Положення

про порядок ведення первинної документації щодо наукових медико-біологічних досліджень у

ДЗ "ДМА" МОЗ України


Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення про порядок фінансування, реєстрації, бухгалтерського обліку, утримання та списання охоронних документів на право інтелектуальної власності

Введено в дію наказом ректора від 26.12.2019 № 280-ОД

Положення про порядок поновлення, переведення, відрахування студентів, надання академічної відпустки, надання права повторного навчання та перерви в навчанні

Введено в дію наказом ректора від 28.03.201952-ОД

Порядок планування, фінансування, матеріального забезпечення та виконання лабораторних досліджень на базі НДІ МБП при підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів

Затверджно ректором

26.12.2019